Beckettypo

[English below]

Rozwinięte, piękne dumne z siebie ukoronowanie ewolucji, no bo przecież nie przerażony, hedonistyczny, indolentny zbieg okoliczności, dzierży twardą ręką ten świat. I kto nim właściwie rządzi – pobiera opłatę za tę szybką, wygodną i prowadzącą donikąd autostradę?

Pytania z ubiegłych stuleci o charakter tej władzy nie zostały pozakrywane odpowiedziami, czy to oznacza że aporie z przeszłości są już nieistotne? I tak nadal prześladują nas mantry w rodzaju: Właściwie to po co jesteśmy tu sami? Jak opisać szary tunel, którym biegniemy? Upływ czasu nie spowodował, że przestały być istatne, że mniej ranią i kaleczą dobry nastrój komfortu i rozmycia pełnego technologicznych protez otoczenia dwunożnych.

Popularnym i ciągle skutecznym środkiem przeciwko naprzykrzającym się elementom, zaburzającym atmosferę zabawy, jest abnegacja. Można nazwać ją też gwałtownym, ciemnym przymusem refleksji. Albo zamrożeniem spojrzenia. W tym miejscu na świadka powołuje się Samuela Becketta. Jego głos będzie sprzyjał zarzutom prokuratorskim.

*

Developed, beautiful proud of themselves culmination of evolution, not because we do not horrified, hedonistic, indolence coincidence holds the world with an iron fist. And who actually governs it – charge a fee for this fast, convenient highway to nowhere?

Questions from previous centuries, the nature of this power has not been covered by answers, does that mean that the aporias of the past are no longer relevant? And so continues to haunt us in a kind of mantra: Well, then why are we here alone? How to describe the gray tunnel, which we run? The passage of time has not meant that they no longer be relevant, less hurt, and hurt a good mood blur full of comfort and technological prostheses bipedal environment.

A popular and is still an effective means against the weary elements, disturbing atmosphere of fun, it is self-denial. You can call it a violent, dark compulsion reflection. Or freeze looks. At this point, the witness refers to Samuel Beckett. His voice will favor the prosecution allegations.